Natalya Shelkova
Economics Department

Natalya Shelkova

Associate Professor of Economics


Office

King Hall 104-C
336-316-2293
shelkovany@guilford.edu